sec-logo
insight-logo

วางแผนการลงทุน

start-investing

การเริ่มต้นลงทุน

ข้อควรรู้สำหรับผู้เริ่มต้นลงทุน ก่อนซื้อกองทุนรวมต้องมีเช็คลิสต์อย่างน้อย 3 รู้ คือ 1. รู้เป้าหมาย 2. รู้ความเสี่ยง และ 3. รู้จักของที่จะลงทุน

อ่านเพิ่มเติม
dca

DCA/กลยุทธ์การลงทุนต่าง ๆ

DCA เป็นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยการถัวเฉลี่ยต้นทุนที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการซื้อกองทุนซึ่งถือเป็นการสร้างวินัยการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม
portfolio

การจัดพอร์ตลงทุน (Portfolio Wealth Advice)

การแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทโดยมีจุดประสงค์หลักในการกระจายความเสี่ยง กระจายโอกาสสร้างผลตอบแทนเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนของผู้ลงทุน

อ่านเพิ่มเติม
asset-allocation

เครื่องมือรู้จักตัวเอง และคำแนะนำจัดสรรวงเงิน

เครื่องมือวางแผนการลงทุนเพื่อช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและวางแผนการลงทุนได้อย่างมั่นใจ

อ่านเพิ่มเติม
tax-reduce

เครื่องมือคำนวณเงินลงทุนลดหย่อนภาษี

เครื่องมือคำนวณเงินลงทุน เพื่อช่วยวางแผนการออมและรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในแต่ละปี

อ่านเพิ่มเติม
retire-plan

เครื่องมือคำนวณความเพียงพอของเงินหลังเกษียณ

เครื่องมือตรวจสอบเงินออมระยะยาวในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการวางแผนอนาคตได้อย่างมั่นคงและมั่นใจ

อ่านเพิ่มเติม